T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Ölçme ve Değerlendirme Politikası

VEFA LİSESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

1. Ölçme ve Değerlendirme Politikasının Amacı

Bu belge, Vefa Lisesi´nde ölçme ve değerlendirme ilkelerini ve felsefesini açıklamaktadır. Bu belge, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından hazırlanır ve her akademik yılın başında düzenli olarak gözden geçirilir. Bu belgenin amacı;

·         Ölçme ve değerlendirme türleri ile ilgili bilgi vermek; "süreç değerlendirme" ve "genel/son değerlendirme" gibi,

·         Okulumuzun değerlendirmeleri nasıl yürüttüğünü, raporladığını ve sonuçları ne şekilde kayıt altına aldığını açıklamak,

·         Vefa Lisesi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının IB Standartları ve politikaları ile uyumunu sağlamak,

·         Tüm okul personeli, öğrenciler ve veliler için okul değerlendirme prosedürleri hakkında bilgi vermektir.

 

2. Ölçme Değerlendirme Felsefesi

Ölçme ve değerlendirme, aşağıdaki prosedürlerin nasıl yürütüldüğüne ek olarak, nelerin başarıldığı hakkında bilgi edinebileceğimiz, eğitim / öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Vefa Lisesinde, ölçme ve değerlendirmenin, öğrencilerin kendilerini yaşam boyu öğrenenler olarak yönlendirecek öz-değerlendirmeye sahip olmalarını sağlamanın bir yolu olduğuna inanıyoruz. Sadece öğrenciler ve öğretmenler değil, aynı zamanda yöneticiler ve veliler de öğrenme eylemlerinde çok önemli bir rol oynamaktadır, bu nedenle okul felsefemiz, ölçme değerlendirmenin işbirlikçi bir çalışma olduğu inancına dayanmaktadır.

 

3. Ölçme Değerlendirme İlkeleri ve Uygulaması

Etkili bir ölçme değerlendirme okul müfredatındaki hedefleri destekleyen bir ölçme değerlendirme olmalı, bu yüzden öğrencilerin akademik ve bilişsel becerilerini değerlendirmek için her okul çalışmasında, her dersin ve ünitenin hedeflenen kazanımlarının net olarak görülmesi gerekmektedir.

Vefa Lisesi, ölçme ve değerlendirmede aşağıdaki ilkeleri kabul eder;

·         Her öğrenci farklı beklentileri ve ihtiyaçları ile farklı bir öğrenme stiline ve performansına sahiptir. Bununla beraber, her öğrenci öğrenebilir ve uygun bir ölçme değerlendirme yöntemine sahip olabilir.

·         Ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin tüm paydaşları için bir geri bildirim alma yoludur.

·         Tüm öğrenciler ölçme değerlendirme kriterlerinin standartlarını bilmeli ve ayrıca öz değerlendirme etkili bir değerlendirme aracı olarak kabul edilir.

 

Vefa Lisesinde ölçme ve değerlendirme;

·         Öğrencilerin ve velilerin neyin başarıldığını ve gelecekte yapılacak çalışmalar ve sınavlar için herhangi bir desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını öğrenmelerini sağlamak,

·         Gelecek değerlendirmeler için destek sağlaması ve devam eden süreci kontrol etmesi,

·         Ulaşılan veya gözden geçirilmesi / kontrol edilmesi gereken hedefler hakkında öğretmenleri bilgilendirmesi,

·         Kendi kendini değerlendirme yoluyla yaşam boyu öğrenenler olmaları ve mevcut performansları hakkında etkili geribildirimler elde etmeleri üzerinde durulması,

amacıyla planlanmıştır.

4. Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Vefa Lisesi, ortaokuldan sonra alınan genel bir sınavla öğrencileri kabul eder. Bu nedenle, okulumuzun ilk ölçme ve değerlendirme kriterleri, bir ön değerlendirme olarak, okula başlamadan önce başlar. Hazırlık sınıfında ve sonraki dört yıl içinde, hem süreç hem de genel/son değerlendirme olarak birçok sınav uygulanır. Aşağıdaki türler, öğrenme süreci devam ederken uygulananlar olarak örneklenebilir (Süreç Değerlendirme);

 • İncelenen dersle ilgili grafik / çizelge düzenleme,
 • Bireysel sunumların yanı sıra grup ve eşli sunumlar hazırlama,
 • Münazaralara katılma,
 • Denemeler ve sınavlar.

Bu türlerin dışında, Vefa Lisesinde, aşağıdakileri Genel/Son Değerlendirme olarak uygularız;

 • Her dönem için düzenli testler ve yazılı sınavlar,
 • Laboratuvar çalışmaları raporları,
 • Final sınavları ve sözlü sunumlar.

Tüm değerlendirme türleri, hem öğrenciler hem de öğretmenler için öğrenme ve öğretim ortamı hakkında geribildirim sağlamak için tasarlanmıştır. Süreç değerlendirmek için olanlar, güncel konular üzerine "tartışmalar" ya da "akran fikir alışverişi" gibi, daha çok günlük / haftalık eylemler ile ilgili bilgi edinmeye odaklanır. Öğrencilerin seviyesi ve dersin içeriği bu değerlendirme yönteminin ana konularıdır ve kayıtlar bülten veya dosya olarak saklanır.

Genel / son değerlendirmeler, her dönem boyunca düzenli olarak uygulanan ölçme ve değerlendirmedir ve yeni öğrenilen konular ile derslerdeki öğrenci başarısını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Her ders için en az iki yazılı sınav veya test planlanır ve okulda belirli bir zamanda yapılır. Öğrenci başarısının puanlandırılması, bu değerlendirmenin temel amacıdır. Her öğrenci için sınavlardan ve puanların ve başarı düzeylerinin tartışıldığı ebeveyn toplantılarından sonra geri bildirimde bulunulur.

Ölçme ve değerlendirmelere ek olarak, ATL Becerileri de sınıf ve okul etkinliklerinde vurgulanmaktadır. Örneğin;

 • Kritik düşünce,
 • Organizasyon
 • İletişim
 • Yansıma

 

Bu beceriler puanlandırılmamıştır, ancak öğrenme ortamındaki başarının değerlendirilmesi için çok önemli noktalar olabilir.

5. IB Ölçme ve Değerlendirme Çerçevesi

IB Diploma Programında, hem okul öğretmenlerimiz hem de uluslararası bir sınav kurulu tarafından değerlendirilen iç ve dış değerlendirmelerimiz bulunmaktadır. Her ders için iç sınavlar yapılır; dil derslerinde sözel sunumlar ve fen dersleri için laboratuvar raporları gibi. Bu tür çalışmalar okul ortamında uygulanmaktadır ve sonuçlar hem okul derecelendirme sistemi hem de IB değerlendirme kriterleri için onaylanmıştır.

IB puanlandırma sisteminde, IB Diploma Programı´nın ikinci yılının sonunda, daha önce IB tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılan her bir ders için zorunlu sınavlarımız bulunmaktadır. IB Diploma Programı için Prosedürler El Kitabı, sınavların uygulanmasına yönelik ana kılavuzdur ve sınav prosedüründe standartlar sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Tüm dış değerlendirmeler ve denemeler veya raporlar gibi öğrencilerin gerekli çalışmaları, IB denetçileri tarafından puanlandırılır.

IB Diplomasına sahip olmak için, bir öğrencinin toplam altı dersten en az 24 puana sahip olması gerekir. Her ders 7 üzerinden puanlanır ve TOK ve Extended Essay dersleri, toplam puana eklenecek en yüksek puanın 3 olacağı matrise göre değerlendirilir. Diploma almak için CAS (Yaratıcılık, Eylem ve Hizmet) de tamamlanmalıdır.

 

 11-07-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://resources.ibo.org

 

http://ibo.org sitesinden alınan bu tabloda da görüldüğü gibi Extended Essay ve TOK değerlendirilmesi ortak bir baremde yapılır ve herhangi birinden E veya N notunun alınması halinde diploma alınamaz.

6. IB Diploma Programı Değerlendirme Kriteri

Öğrenci başarısını değerlendirmek için, IB Diploma Programı değerlendirme sisteminde, 1 -7 ölçeği kullanılır ve alınan toplam nota TOK ve Extended Essay in tamamlanmasıyla alınabilecek en yüksek not olan artı 3 puan eklenir.

    Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi TOK ve Extended Essay Diploma Programı not çizelgesine göre değerlendirilir ve;

N: Değerlendirme yapılmamıştır

E: Basit düzeyde bir çalışma,

 

notlarının dışında aşağıdaki notlar alınabilir;

D: Orta düzeyde bir çalışma

C: Yeterli bir çalışma

B: İyi bir çalışma

A: Çok iyi bir çalışma

 

Yine tablodan da anlaşılacağı üzere, Extended Essay ve TOK den alınacak A notu, toplam diploma notuna eklenecek artı 3 puan demektir.

Her bir IB Dersi için, aşağıdaki 1-7 ölçeği kullanılır,

N: Değerlendirme yapılmamıştır

1: Çok zayıf

2: Zayıf

3: Orta

4: Yeterli

5: İyi

6: Çok iyi

7: Mükemmel

Kaynak: http//ibo.org

Diploma alabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir;

 • Öğrenci seçtiği üç yüksek seviye dersten toplamda en az 12, üç standart seviye dersten toplamda en az 9 almalıdır.
 • En çok iki dersten 2 notu alabilir fakat üç dersten daha fazla dersten 3 notu almamalıdır.
 • Herhangi bir dersten alınan 1 notu, o dersten kalındığını gösterir.
 • TOK, Extended Essay ya da herhangi bir dersten alınan N notu, herhangi bir not alınamadığını gösterir.
 • Yine TOK ve Extended Essay için E notu, diploma alınamadığını gösterir.
 • Diploma almak için toplam not en az 24 olmalıdır.
 • CAS çalışmaları zamanında ve kurallara uygun şekilde tamamlanmalıdır.

 7. Vefa Lisesi Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

  Vefa Lisesinde sınavlar, dönem başında okul yönetimi ve bölüm başkanlarınca belirlenen takvime göre yapılır. İki yıllık IB Programı sürecinde sınavlar, IB standartlarına ve Ulusal Müfredat a uygun olarak ders öğretmenleri tarafından hazırlanır. IB Programının iç ve dış değerlendirmelerine ek olarak, dönemdeki her ders için, öğrenci bilgisinin gelecek konu ve sınavlar doğrultusunda yeterlik kazandıracak şekilde değerlendirildiği yazılı ve sözlü sınavlar yapılır. Bir diğer değerlendirme yöntemi olarak öğrenci seçtiği bir dersten proje hazırlar ve proje sunumu sorgulama ya da iletişim kurma gibi unsurlar taşıdığından IB Öğrenen Profili özelliklerini de destekler. Laboratuvar raporları, sanat dosyaları ve grup projeleri de okulumuzda yapılan ve gelecek çalışmalar için etkili bilgi kaynağı sağlayacak değerlendirme türlerindendir.

8. Akademik Dürüstlük ve Ödev Teslim Tarihleri

  Sınavlar ve projelerin notlandırılmasına ve standartlarına ek olarak, Akademik Dürüstlük İlkesi, değerlendirme yönteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencinin her çalışması Okul Akademik Dürüstlük Politikasına uygun olmalı ve kurallar iyi anlaşılmalıdır. Kurallara uymayan herhangi bir çalışma ya da herhangi bir kopya durumunda, ödev değerlendirilmez ve hem IB Koordinatörü hem de öğrencinin yasal vasileri bilgilendirilir.

    Ödev teslim tarihleri bölüm başkanları-ders öğretmenlerince IB ye teslim tarihleri göz önüne alınarak belirlenir. Bu tarihler öğrenci başarısını artıracak şekilde düzenlenir. Ödevin belirlenen tarihten geç teslim edilmesi notun düşürülmesiyle sonuçlanır ve ebeveynlere bilgi verilir.

9. Notların Kayıt Altına Alınması ve Raporlama Sistemi

A) Notların kayıt altına alınması: Öğrencilerin tüm sınav ve proje notlarına ek olarak, sunumları ve kompozisyonları kayıt altına alınır. Her sınavdan sonra notlar öğrencilere duyurulur ve e-okul sistemine işlenir. Bu kayıtlar öğrenci, öğretmen ve veliye dönüt vermesi için saklanır.

B) Notların raporlanması / duyurulması: Eğitim öğretim döneminde öğrenci ve veliler düzenli olarak bilgilendirilirler. Şöyle ki;

1. Dönem sonunda yarıyıl karnesi

2. Dönem sonunda yılsonu karnesi verilir. Dönem içinde de veli toplantıları ve görüşme saatlerinde not ve sınıf içi durum konusunda veliler bilgilendirilir.

 

IB NOTLARI - OKUL NOTLARI KARŞILAŞTIRMASI

Okul Notu                   IB Notu                  Başarı değerlendirmesi

85-100                             6-7                                     -A-

70-84                               5-6                                     -B-

60-69                               4-5                                     -C-

0-59                                 3-4                                     -D-

 

0-49                                 1-2                                     -E-

 

Okul notları hem e-okul sistemine hem de yazılı olarak kayıt altına alınır ve her dönem sonunda sınıf öğretmeninin görüşüyle beraber karne ile veliye bildirilir.

10. Değerlendirme / Sınav ve Ödev Takvimleri

Her dönem başında, ders öğretmenleri sınav takvimlerini hazırlar ve okul yönetimine sunar. Bu takvim öğrenci başarısını artıracak şekilde düzenlenir ve idarenin onayından sonra öğrencilere duyurulur.

Ev ödevleri, projeler ve sunumlar için teslim tarihlerini sınıf öğretmenleri bölüm başkanlarıyla yaptıkları toplantılardan sonra düzenler.  Bu ödevlerin ders saatlerinde mi ya da başka bir zamanda mı yapılacağına yine bu toplantılarda karar verilir ve ödevler hakkındaki bireysel ve grup yorumları ders öğretmenleri tarafından yapılır.

* Diğer okul politikaları, Dil Politikası, Kayıt-Kabul Politikası, Akademik Dürüstlük Politikası ve Dahil Etme Politikası da Ölçme Değerlendirme Politikası gibi her iki yılda bir gözden geçirilip değerlendirilecektir.

 

Kaynakça:

www.ibo.org/en/programmes

www.ibo.org/globalassets/publications/become-an-ib-school/dp-guide-school-authorization

assessment guide for teachers and coordinators

assessment guide for students and parents-guardians

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.07.2018 - Güncelleme: 20.10.2018 20:16 - Görüntülenme: 138
  Beğen | 0  kişi beğendi