T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Özel Eğitim ve Dahil Etme Politikası

VEFA LİSESİ ÖZEL EĞITIM VE DAHİL ETME POLITIKASI

A) Özel Eğitim İhtiyacı ve Dâhil Etme Politikasının Tanımı:

Bu politika, Vefa Lisesi öğretmen ve müdür yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmıştır ve her eğitim yılı sonunda yeniden gözden geçirilir. Öğrencilerin eğitim öğretime dâhil edilmesi ve eğitim ortamlarının farklılaştırılması veya çeşitlendirilmesi ile bağlantılı her türlü durum Özel Eğitim Politikası başlığı altında ele alınır. Kapsayıcı eğitimin bir gereği olarak çeşitlilik, Vefa Lisesi´nde anahtar bir terim olarak kabul edilegelmiştir.

IB programları tüm öğrenciler için müfredata erişimi ve öğrenime katılımı artırmayı hedefler.

(IB Eğitimi Nedir? 2013:3)

B) "Özel Eğitim İhtiyacı" ve "Dâhil Etme" Terimleri:

Özel Eğitim İhtiyacı terimi, becerilerini en iyi şekilde ortaya koymak ve akademik başarıya ulaşmak için öğretim koşullarının gözden geçirilmesi veya farklılaştırılması ihtiyacı olan öğrencileri ifade eder. Bu öğrencilerin, duyu bozukluğu gibi fiziksel sorunları veya dikkat eksikliği gibi öğrenme bozuklukları olabilir.

Dâhil etme terimi, öğrencilerin etkili sosyal iletişim veya davranış kontrolü eksikliği gibi ihtiyaçlarına uygun olarak farklılaştırılmış öğrenme fırsatlarını deneyimleme imkanı buldukları durumlar için kullanılır.

Her iki durum da saygı çerçevesinde ele alınır ve her öğrenci kendi entelektüel kapasitesini gerçekleştirmek için kendine has kişisel gelişim tarzı ve metodu olan bir birey olarak kabul edilir.

C) Özel Eğitim İhtiyacı ve Dâhil Etme Politikasının Amacı:

Vefa Lisesi çalışanları tarafından hazırlanan bu dâhil etme politikası;

- Öğrencilerin becerileri ve engellerinin yanı sıra, bireysel ihtiyaçları arasındaki farklılıkları tanımayı ve anlamayı,

- Farklılaşan öğrenci becerilerine göre uygun öğrenim ortamları organize etmeyi,

- Tüm öğrencilerin, müfredatta öngörülen hedef ve becerileri gerçekleştirmesini güvence altına almayı,

- Öğrencilerin çeşitli beklentileri ve talepleriyle uyumlu öğrenim etkinliklerini planlamayı ve programlamayı,

- Tüm öğrencileri engeller olmaksızın başarıya yönelten anlamlı bir öğrenme atmosferi oluşturmak için, tüm okul paydaşlarını ve çalışanlarını sürece dâhil etmeyi,

 - Tüm okul politikalarının öğrencilerin eğitime dâhil edilmesi süreciyle entegre edilmesini ve halihazırda devam eden, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bireyselleştirilmiş programların oluşturulması sürecini iyi yönetmeyi hedeflemektedir.


D) Okulun Rolü:

Okul Özel Eğitim İhtiyacı ve Dâhil Etme Politikasının uygulanmasında hayati bir rol oynar. Okulun sorumlulukları aşağıdaki maddelerle açıklanabilir:

-          Okul yönetimi ve IB Koordinatörü,

 

1)      Dâhil Etme Politikasının içeriğinin özel eğitimle ilgili tüm ulusal kanunlara ve düzenlemelere uygun olduğundan,

2)      Okul misyon ve vizyonunun Dahil Etme Politikası ve diğer okul politikalarıyla uyum içinde olduğundan,

3)      Okul çalışan ve öğrencilerinin bireysel farklılıkların öneminin farkında olduğundan ve tüm öğrenim alanlarında esnekliğin çalışanlar arasında ortak bir terim olduğundan,

4)      Okul faaliyetlerinde, öğretim ve öğrenim yaklaşımlarının (ATT & ATL) bir gereği olarak, dâhil edici yöntemlerin teşvik edildiğinden emin olmakla yükümlüdür.

-              Öğretmenler,

 

1)      Tek dersin veya sınıfın öğretmeni olmadıklarından, tüm öğrencilerin sorumluluklarının bir parçası olduğundan,

2)      Farklılaştırılmış öğrenim faaliyetlerine katılım gösterecek eğitim ve beceriye sahip olduklarından,

3)      Özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli yeri olan öğrencilerin geri bildirimleri ve sorularının vaktinde alındığından,

4)      Etkili katılımın sağlanması adına, öğretim ve öğrenim faaliyetlerinin çeşitli öğrenci ihtiyaç ve hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmakla yükümlüdür.

 

Öğrencilerin sorumlulukları:

1)      Eğitim faaliyetleri öncesinde ve esnasında hislerini ve tercihlerini belirtmek.

2)      Sorgulayan bireyler olarak, öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli bilgiyi talep etmek.

3)      Sürdürülen süreci destekleyecek yöntem ve tekniklerin geliştirilme sürecine dâhil olmak.

 

Velilerin ve Yasal Vasilerin Sorumlulukları:

 

1)      Topluluğun bir üyesi olarak, eğitim sürecinin planlama ve geliştirme aşamalarına dahil olmak.

2)      Özel eğitim ihtiyacı ve dâhil etme durumlarında gerekli bilgi ve belgeleri okula ve yetkililere temin etmek.

3)      Öğrencinin ihtiyaçları ile ilgili koşullarındaki herhangi bir değişiklik ve(ya) gelişme durumunda okulu bilgilendirmek.


E) Özel Eğitim İhtiyacı ve Dahil Etme Konusunda Vefa Lisesi´nin yaptığı Uygulamalar:

Vefa Lisesi olarak standartlarımız, IB Öğrenme Döngüsünde iyi uygulamalar olarak verilen dört prensip ile yönlendirilmektedir.

 

Kendine güven ve gruplar içerisinde yer almayı sağlayabilmek için rehber öğretmenler ve ders öğretmenleri okulun her iki döneminde de ilk hafta eğitim alırlar ve bu eğitimler okul yılı boyunca yapılan toplantılarla tekrar gözden geçirilir.

Her türlü öğrenme ortamında kendine güvenin inşa edilmesi IB´nin temel prensiplerinden biridir ve Vefa Lisesi olarak müfredat & öğrenim faaliyetleri oluşturulurken bu unsur, en önemli noktalardan biri olmuştur. İletişim, kişinin kendini bilmesi ve kendini geliştirmesine bağlı olduğundan, öğretmenler, öğrencilerin kendi becerilerini ve hedeflerini tespit edebildikleri, aktif bir atmosfer oluşturmaya odaklanmaktadırlar.

Öğretim yöntemlerini şekillendirmede öğrencinin geçmiş bilgileri ve her bir öğrencinin temel bilgisinin çok büyük önemi vardır ve Vefa Lisesi olarak biz de bu gerçeğin farkındayız. Asıl uzmanlığın önemli bir parçası olan geçmiş bilgi ayrıca kavramsal ve işbirlikçi öğrenim için de temel oluşturmaktadır. Çeşitli faaliyetlerle öğrencilerin eski bilgilerini sadece sınıfta değil okulun her bölümünde yeni bilgileriyle ilintili hale getirmelerini sağlamaya çalışmaktayız. 

Farklılaşma gibi, yapı kurma da okulumuzda öğretim aktivitelerinin bir standardını oluşturmada büyük öneme sahiptir. Her bir öğrencinin farklı öğrenme ve kendini ifade etme şekli vardır ve ders içeriğini temelden daha komplekse doğru oluşturma, müfredatların önemli noktaları olmuştur. ATL becerileri, bilişsel ve biliş ötesi yaklaşımlar geliştirmek için üzerinde durulacaktır ve böylece öğrenciler özgün stratejiler geliştirerek kendi yollarını izleyebileceklerdir.  

                                                                                                         

F) Değerlendirme Düzenlemeleri

Vefa lisesi olarak, standartlarımızı ve uygulamalarımızı, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak, öğrenme sürecinde farklılaşma ve değişiklik yapma fikrine göre oluşturduğumuzdan, bu esneklik ayrıca değerlendirme prosedürlerinde de uygulanacaktır.

Dâhil Etme Politikamızın önemli bir parçası olarak, öğrenme ortamı öğrencilerin hedeflerinin en iyisini elde etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır ve değerlendirme prosedürleri öğrencilerin ihtiyaçları ve çeşitliliğine göre tasarlanacaktır. Kapsamlı sınav düzenlemeleri, öğrencilerin destek gereksinimlerine göre planlanır ve başarılarını artırmak için çeşitlendirilir.

Değerlendirme düzenlemeleri, öğrenme ve öğretme sürecinin bir parçasıdır; çünkü gerekli farklılaşma, öğrenme uygulamaları ile başlar. Öğrenme ortamında, tüm öğrencilerin cevaplarını kapsayacak, konuyla ilgili standart ve prensipleri uyguladıktan sonra, değerlendirme düzenlemeleri öğrencilerin özel eğitim ve sınav ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır. Kapsayıcı sınav düzenlemeleri için gerekli olan tıbbi raporlar ve eğitim kanıtları gibi tüm belgeler, öğrenci / veli / yasal vasilerin rızası alındıktan sonra kayıt sürecinde IB´ye sunulur.

Değerlendirme, öğrencinin profili ile ilgili olması gereken değerlendirmenin bir yolu olarak kabul edilir ve bu çeşitlilik, hem sınavlar öncesinde ve hem sınavlar süresince dikkate alınır. Kapsamlı bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyan her öğrenci bireysel olarak gözlemlenir ve sınav planlama aşamasında, destekleyici ekipman/malzemeler ile ilgili bilgisi olup olmadığı da ayrıca kontrol edilir. Öğrencinin durumuna göre uyarlanmış evraklar veya ek süre gibi gerekli düzenlemeler, IB Değerlendirme İlkeleri çerçevesinde uygulanacaktır. Ek olarak, adayların sadece IB tarafından yetkilendirildikten sonra bilgisayar, kelime işlemci veya okuyucu gibi teknolojik erişimi kullanmasına izin verilebilir. Başarı, her bir öğrenciye uygun değerlendirme türünün ve yönteminin bir sonucu olduğu için, IB DP Kapsayıcı Değerlendirme Politikasında ana hatları verilmiş olan her türlü uygun yardım, farklı koşullar altında ilerlemeyi ölçmek için sağlanır. 

Sınavların uygun standartlarda yürütülmesi okulumuzun sorumluğundadır ve her bir öğrencinin başarısına odaklanan değerlendirme koşullarındaki esneklik, tüm öğretim ve öğrenim ortamlarında temel hedeflerimizden biridir.


Kaynakça:
Learning diversity and inclusion in IB programmes, January 2016, www.ibo.org

General Regulations: Diploma Programme, April 2014, www.ibo.org

Programme Standards and Practices, January 2014, www.ibo.org         

Candidates with assessment access requirements. August 2017, www.ibo.org

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.09.2018 - Güncelleme: 20.10.2018 20:16 - Görüntülenme: 78
  Beğen | 0  kişi beğendi