T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Vefa Lisesi

Rehberlik Servisimiz Hakkında

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZ HAKKINDA

 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN;

Ø  Her öğrencinin saygı duyulması gereken, değerli bir birey olduğunu bilir.

Ø   Öğrenciler arasında ayrım yapmadan, onları oldukları gibi kabul eder.

Ø   Öğrencilerin değerlerine, duygularına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyar.

Ø  Öğrencileri kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri konusunda teşvik eder.

Ø  Öğrencilerin eğitimsel ve akademik seçeneklerini bilmelerine ve bu seçimlerin geleceklerini nasıl etkileyeceğin anlamalarına yardımcı olur.

Ø  Öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitimsel, akademik ve kariyerle ilgili ihtiyaçlarıyla ilgilenir ve öğrencilerin bu konularda gelişim göstermelerini sağlamaya çalışır.

Ø  Öğrencilerin içinde bulundukları ortama uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Ø   Öğrenciyle konuştuklarını öğrencinin onayını almadan başkalarıyla paylaşmaz.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

                Çağdaş eğitim anlayışının   hakim  olduğu  bir eğitim kurumunda, yönetim, öğretim ve öğrenci kişilik hizmetleri, eğitim sürecinin üç ana dalıdır. Rehberlik, öğrenci kişilik  hizmetleri bünyesinde yer alan ve daha çok öğrencinin kişilik gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır. Eğitim sürecinin bütünlüğünü oluşturan;yönetim, öğretim ve rehberlik çalışmalarının  ortak amacı öğrencilerin, bedensel , zihinsel, sosyal ve psikolojik bakımdan bir bütün olarak gelişmelerini sağlamaktır. Ancak bu ortak amaca ulaşmada her alanın kendine özgü yaklaşım ve uygulamaları vardır.

                Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsadığı alan bakımından çeşitli kişi, kurum ve grupları içine alan; işbirliği gerektiren bir hizmet alanıdır. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerindeki verimin arttırılabilmesi için okul yöneticileri, okul rehber öğretmenleri (psikolojik danışman), sınıf, ders, kulüp öğretmenleri, öğrenci aileleri ile okul aile birliği gibi hizmet ve destek gruplarının işbirliği sağlanmalıdır.       

                Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öğrenciyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, çevre ve  veli ile  ilişkiler, araştırma ve değerlendirme gibi  hizmet alanlarına ayrılır.

Rehberlik hizmetlerinin genel ilkeleri ise;

Ø  Zorlayıcı olmamak-gönüllülük

Ø  Bireysel özelliklere saygı

Ø  Gizlilik

Ø  Tarafsızlık, hakkaniyet

Ø  Koşulsuz kabul (kişi yargılanıp, eleştirilemez),

                Hizmet alanı tüm bireylere yöneliktir. Sadece sorunu olan  bireylere  yardım değil tüm bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

                Türk Eğitim Sisteminde  rehberlik hizmetleri 1970 yılında başlamıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için  olanaklar ölçüsünde, okullara bu alanda eğitim görmüş Psikolojik danışmanlar “rehber öğretmen” ünvanı ile atanmıştır.. Ancak okullarda rehberlik hizmetleri sadece danışman rehber öğretmen  tarafından yürütülemeyecek kadar kapsamlıdır. Öğretmenler sınıf rehber öğretmeni olarak rehberlik hizmetlerinde rol alırlar. 

                Çağdaş eğitim anlayışının benimsendiği okulumuzda, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri insancıl bir anlayış temeline oturtulmuştur. Bilimsel ilke ve yöntemlerle öğrenciyi bir bütün olarak her yönü ile tanımaya çalışıp, bireysel farklılıkları önemseyen bir anlayışla; gizlilik ve gönüllülük ilkesi doğrultusunda bireye yönelik hizmetler verilmektedir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürekli değişmekte ve gelişmekte olan gençlerin kendine özgü yeteneklerini ilgi ve ihtiyaçlarına göre, sosyal, duygusal ve akademik yönden geliştirebilmesi için aileler, okul yönetimi ve öğretmenlerimizle işbirliği çalışmalarımız sürdürülmektedir.

                Rehberlik hizmetleri yoluyla öğrencinin kendi kişiliğini daha iyi tanıması, olumlu ve güçlü yönlerini görmesi ve geliştirmesi, yaşam boyu karşılaşacağı problemlere çözüm yolları bulma yetisi kazanması ve kendi kendine yeterli hale gelmesine olanak sağlanır. Bu hedeflerimize ulaşabilmede Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanındaki eğitim ve seminerlere katılarak farklı yaklaşımları ve gelişmeleri izlemeyi ilke edinmekteyiz.

                Vefa Lisesi Rehberlik Servisi olarak hedeflerimiz:

                Öğrencilerimizin,

Ø  Bilim, sevgi, hoşgörü ve saygıyı ön planda tutan, insan ilişkilerine değer veren

Ø  Kendilerini tanıyan, sağlıklı kararlar alabilen;

Ø  Karşılaştığı sorunlara uygun çözüm yolları bulup, kendisi için uygun seçimler yapan,

Ø  İlgi ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen, programlı çalışmanın önemini kavramış;

Ø  Her bireyin değerli olduğuna inanarak, bireysel farklara önem veren, onların duygularını anlamaya çalışan;

Ø  Mutlu, sağlıklı ve topluma faydalı bireyler kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda okulumuzda  rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından  gerçekleştirilen çalışmalar kısaca  şunlardır;

 

EĞİTSEL REHBERLİK :

                Okul  ve  çevresi  hakkında  bilgi vermek, okul kurallarını tanıtmak, verimli ders çalışma yollarını anlatmak, karşılaşılabilecek güçlükler hakkında bilgilendirmeler yapmak  amacıyla ;

a) Okulun lise hazırlık sınıfına gelen öğrencilere okula uyumları konusunda gerekli çalışmaların yapılması, (Okul birimlerini ve bu birimlerde çalışan görevlilerin tanıtılması, Okulun eğitim öğretim sisteminin tanıtılması,

b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ve çalışmalarının tanıtılması,                            

c) Lise Hazırlık sınıfı öğrencilerinin velileri ile okulu, ders çalışma  tekniklerini vb. gibi konuları tanıtma amacıyla toplantı düzenlenmesi,

d) Yatılı öğrencilerin yatılılık hayatına uyumlarının sağlanması için çalışmalar yapılması,

e) Disiplin ile sınıf geçme yönetmeliği ve ders çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme çalışmasının yapılması 

f) 9. sınıf öğrencilerine verimli ders çalışma teknikleri konusunda çalışmaların yapılması

g) 10. sınıf öğrencilerine yönelik ağırlıklı ders seçimi ve meslekler konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması

h) 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik sınav sistemi hakkında bilgi verme ve motivasyon çalışmalarının yapılması

ı) Tüm kademe öğrencilerine yönelik başarısızlık nedenleri ve çözümlerine ilişkin müşavirlik yapılması                

 

BİREYSEL REHBERLİK:

                Bireyin  tanınması için, bireylerin ilgi ve yetenekleri, başarı ve başarısızlıkları, kişisel ve sosyal uyum düzeyleri, zayıf ve güçlü yönleri, ilgi, tavır ve  değer  yargıları,yetiştiği  çevrenin  geliştirici ve engelleyici etkileri gibi pek çok  özelliklerinin  ayrıntılı  olarak bilinmesi  gerekir. Bunun için;

1- Öğrenci Tanıma Çalışmaları,

a) Öğrenci tanıma dosyalarının Lise Hazırlık sınıfları için düzenlenmesi,

b)  Diğer sınıfların öğrenci tanıma dosyalarının incelenmesi,

c) Öğrenci tanıma anketi uygulanması,

d) Veli tanıma anketi uygulanması,

f)  Otobiyografi tekniklerinin uygulanması,

g) Gerekli görülen durumlarda psikolojik testlerin uygulanması,

2- Psikolojik Danışma Çalışmaları,

                Psikolojik danışma, bireyin yetenekleri, becerileri, ilgileri, tavırları, güdüleri, kişisel ve duygusal problemleri konusunda kendisini daha iyi anlaması  ve  kendi kendine daha iyi kararlar alıp, problemlerini kendi kendine çözebilmesini  amaçlar. Bazı teknikler kullanılarak danışman ve danışan arasında karşılıklı fikir, tutum ve duygusal etkileşime olanak veren, bireyin  problemine çözüm yolu bulunmasını, tutum ve davranışlarında değişiklik  meydana  gelmesini  amaçlayan bir  süreçtir. Bunun  için;

a) Okul yöneticileri, öğretmenler, aileler tarafından ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince  belirlenen veya kendiliğinden başvuran uyum güçlüğü gösteren öğrencilere rehberlik tekniklerinden yararlanılarak yönlendirici çalışmaların yapılması,

b) Disiplin Kuruluna gönderilen öğrencilerle öğrenci disiplin cezası almadan çalışmaların yapılması,

c) Rehberlik ve psikolojik danışma servisini aşan durumlarda devlet ve üniversite hastanelerinin ilgili bölümleri ile ilişki kurulması,

 

MESLEKİ REHBERLİK :

                Meslek  seçme, olası  meslekler  arasında  bireyin kendisine uygun olanı belirlemesidir. Bir süreç olarak, meslek seçiminde birey kendisine açık meslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip, kendi gereksinmeleri doğrultusunda istenilen  yönleri daha çok olan birini tercih edebilir. Bu karar kişinin hayatında verdiği önemli kararlardan biridir. Bu alanda yapılan çalışmalar;         

1- Meslekler ve üst öğretim kurumlarının tanıtılması amacıyla üniversite öğretim üyeleri, iş alanlarından çeşitli meslek sahipleri, üniversite öğrencileri vb. ile işbirliği yapılarak gerekli konferans ve panellerin düzenlenmesi,

2- Üniversite giriş sınavlarında okulun genel başarı durumu ve öğrencilerin girmeye hak kazandıkları fakülte ve yüksek okulların belirlenerek liste halinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması,

3- İlgi ve yeteneklerin belirlenmesi amacıyla test ve envanterlerin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi,

4- Üniversitelere akademik ve sosyal koşullarını tanımak amacıyla gezilerin düzenlenmesi,

5- Her sene Mart ayı içerisinde devlet ve vakıf üniversitelerinden öğretim üyelerinin katılımıyla yüksek öğretim programları ve üniversitelerin tanıtıldığı Kariyer Günü etkinliği 10-11 ve 12. sınıfların katılımıyla gerçekleşmektedir.

 

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR :

1- Sınıf öğretmenleri genel çalışma programlarının hazırlanması, sınıf öğretmenleri dosyasının düzenlenmesi,

2- Yıl sonu sınıf rehberlik çalışma raporunun düzenlenmesi, incelenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması

3- Rehberlik Okul Yürütme Komisyonunca  rehberlik çalışmaları ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin  çalışma programının incelenmesi,

4- Öğretmenlerle Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin işbirliğinin sağlanması,

5- Gerekli olduğu zaman sınıf öğretmenleri toplantıları düzenlenmesi,

6- Sınıf rehber öğretmenlerine gerekli müşavirliğin yapılması

 

AİLELERLE İLGİLİ  ÇALIŞMALAR :

1- Eğitim ve öğretimde işbirliği amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince  öğretmenler, sınıf müdür yardımcıları ve ailelerin katılacağı toplantıların düzenlenmesi,

2- Veli toplantılarına katılım sağlanarak iletişim ve işbirliği çalışmalarının yürütülmesi,

3- Gerekli görüldüğü konularda ailelerle ferdi ve grup toplantılarının yapılması,

4- Hazırlık sınıfı öğrenci velilerine sene başında gerekli oryantasyon çalışmalarının yapılması

 

DESTEK SAĞLANAN ÇALIŞMALAR

Ø  Okul Öğrenci Meclisi Çalışmaları

Ø  Sosyal Etkinlikler

Ø  Kulüp Çalışmaları

Ø  Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Okul Tanıtımı Çalışmaları

 

 

 

 

 

Hatice SOYUMERT

Psikolojik Danışman

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.06.2018 - Güncelleme: 13.06.2018 02:41 - Görüntülenme: 327
  Beğen | 2  kişi beğendi